Globální potenciál lidstva

Žijeme v dosud nejlepší éře, jakou lidstvo zažilo. Ve srovnání se všemi dobami v historii lidstva si právě nyní největší část populace užívá mír a klid, svobodu, volný čas, a hlavně jistotu, že alespoň na nějakou dobu status quo zůstane zachován, jedině snad, že by bylo ještě líp. Postupně však uvědomění, že žijeme v úžasné době, přináší také poznání, že nejde o globální skutečnost. Na některých místech planety stále existuje hladomor. Lidé stále umírají na banální léčitelné nemoci, v bojích a šarvátkách o základní suroviny a zdroje obživy, i při porodech. Jsou stovky miliónů lidí bez přístupu k pitné vodě. Přes miliardu lidí nemá elektřinu. Polovina lidí na celém světě nemá internet. Je nejlepší éra, jakou lidstvo zažilo. A mohlo by být líp. Mnohem líp.

O kolika osobnostech filosofie, matematiky, umění, techniky a vědy se zmiňuje průměrné vzdělání? Kolik dalších je v obecném povědomí? Desítky? Stovky? Einstein. Watt. Faraday. Michelangelo a da Vinci. Platón, Sókratés a Aristotela, Pythagorás, i ten Diogénes v sudu. Machiavelli s jeho Vladařem i utopický More. Velký filosof Déscartes. Newton. Darwin. Marx. A mohl bych pokračovat, se všemi umělci, kteří zachytili nebo i změnili svou dobu a svět. A objeviteli. A panovníky. A mnohými dalšími.

V době Platóna žilo na Zemi méně než 300 miliónů lidí, možná dokonce méně. Na celé planetě. Většina navíc žila mimo to, co považujeme za tehdejší „civilizovaný“ svět. A ještě někdy v roce 1800 žila na Zemi méně než miliarda obyvatel. Je tedy nesmírně fascinující, jak z tak malého fondu, z tak malého potenciálního výběru, vzešlo tolik osobností. A vlastně z mnohem menšího fondu, když vezmeme v potaz jistá ze zvyků a tradic vycházející omezení, z nichž některá přetrvávají, více či méně, dodnes.

Před začátkem našeho letopočtu, v dobách Platóna, žil na Zemi jen zlomek současné populace. Přesto se našlo tolik myslitelů. A to přestože podstatná část tehdy žijících lidí stejně neměla přístup ke vzdělání. Minimálně nějakých 50 %. Totiž ženy.

Velkým vítězstvím novodobé západní kultury je zapojení žen do vzdělání. Role žen ve společnosti jako matek a správkyň domácností je nesporná. Jejich role ve vědě, umění, filosofii a dalších oblastech, kam ještě donedávna neměly přístup, je stále značně marginalizovaná, a nejspíš teprve bude mít vliv mnohem výraznější a důležitější, než cokoliv, co jim bylo umožněno v dřívějších dobách. Proč? Protože pokud postavíme ženy na stejnou úroveň vzdělanosti jako muže a dáme jim stejné možnosti, jelikož ženy tvoří zhruba 50 % všech lidí, zdvojnásobíme tím potenciál lidstva, onen fond, z něhož mohou vycházet velcí myslitelé s velkými myšlenkami.

Ale ani to se neděje na celé planetě. Spousta zemí arabského světa, Afriky i Asie, ale jistým neviditelným tlakem zvyků i ten náš západní svět, upírá ženám možnost vzdělávání a intelektuální seberealizace. Spousta lidí, kteří nějaké vzdělání má, nemůže mluvit o nějak dobrém základním vzdělání, natož pak o středoškolském. A to ne, že by se vzdělání vyhýbali dobrovolně. Prostě jen nemají možnost. Což je zjevné plýtvání potenciálem.

Všechny ty osobnosti, o kterých se učíme ve škole, žily v dobách, kdy Zemi obýval jen zlomek současné populace. Malý potenciál, a přesto, kolik je jich známo dodnes.

Lidský mozek je, ještě na nějakou dobu, tím nejlepším výpočetním strojem na světě. Právě teď máme na Zemi k dispozici už téměř 8 miliard těchto biologických počítačů. Představte si, co bychom dokázali, kdybychom uměli využít jejich schopnosti. Kdybychom jim všem dokázali dát takový základ, jako máme my. Globální civilizace s jejími globálními problémy by byla konečně vyvážena globální inteligencí. Politické neshody, agresivní patriotismus a militantní nacionalismus, terorismus, globální klimatické změny, přelidněnost, to vše by nemuselo probírat pár šedivých univerzitních expertů a stádo tupých politiků, ale miliardy vzdělaných lidí. Kriticky myslící, kreativní bytosti s kapacitou dosahující hvězd, a dál. Jestli mohly v roce 400 před našim letopočtem žít v Evropě stovky filosofů, i když populace byla oproti dnešku dvacetinová, kolik filosofů, myslitelů, vědců a umělců by mohlo žít dnes?

Vzdělání nevyřeší všechny problémy. Na některé jsou třeba zkušenosti. Na jiné vrozený talent. A některé jsou neřešitelné. Vzdělání není všemocné, ale dokáže hodně. A co by bylo možné, kdyby byli vzdělaní všichni lidé na Zemi? Věci, které si neumíme ani představit.

Nakonec, říká se přece víc hlav víc ví. Co všechno by vědělo osm miliard hlav..?

Zanechat vzkaz